Antimicrobial - Interziekenhuis initiatieven

Antimicrobial stewardship

Interziekenhuis initiatieven

IV/PO-switch 

Antibiotica worden in ziekenhuizen vaak te lang intraveneus toegediend. Voor antibiotica met een hoge biologische beschikbaarheid wordt de switch van intraveneuze toediening naar per orale toediening aanbevolen. Een per orale toediening brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo is er minder risico op complicaties met het infuus, het is minder arbeidsintensief voor de verpleging, het is een stuk goedkoper, en het verhoogt het comfort van de patiënt.

De IV/PO-switch is niet standaard voor iedere patiënt mogelijk. Zo mag er geen sprake zijn van een abnormale gastro-intestinale absorptie. De patiënt mag geen TPN (Totale Parenterale Nutritie) of anti-emetica krijgen en geen diarreeklachten hebben. Verder mag er geen sprake zijn van slikproblemen, en mag de patiënt uiteraard geen temperatuursverhoging hebben.
Als de patiënt aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal er 72u na het opstarten van de intraveneuze antibiotica gekeken worden of een switch naar de per orale vorm mogelijk is.

De klinisch ziekenhuisapothekers van het HOST-team zullen hun adviezen formuleren in het medisch dossier van de patiënt.

 • Binnen het ziekenhuisnetwerk werken we met een set query’s die het de klinisch ziekenhuisapothekers mogelijk maakt om op een vlotte en adequate manier alle patiënten te screenen
 • Zowel de aanvaardingsgraad (aantal aanvaarde adviezen/totaal aantal gegeven adviezen) als de positief predictieve value (PPV: het aantal adviezen/totaal aantal orders) zal berekend worden.

Een weergave van de antibiotica met een hoge biologische beschikbaarheid:

 • Ciprofloxacine: 70-80%
 • Clindamycine: 90%
 • Co-trimoxazole: 100%
 • Fluconazole: >90%
 • Levofloxacine: 99-100%
 • Linezolid: 100%
 • Metronidazole >90%
 • Moxifloxacine: 91%
 • Voriconazole: 96%

Project rond penicilline allergie

Het correct bevragen en rapporteren van een penicilline allergie blijkt in de praktijk vaak geen evidentie te zijn, dit zowel in ziekenhuizen als in de eerstelijnszorg. Een systematische overschatting van het aantal personen met penicilline-allergie is minder onschuldig dan men zou denken. Het zorgt ervoor dat deze patiënten niet de meest geschikte antibiotica krijgen (extra toxiciteit, minder werkzaam, te breed spectrum,…). Dit probleem draagt rechtstreeks bij tot antimicrobiële resistentie ontwikkeling. Er is tevens een economische impact, aangezien deze patiënten daardoor soms langer in het ziekenhuis liggen. Bovendien zijn de alternatieve antibiotica vaak een stuk duurder.

Er zal daarom vanuit het HOST-team en verbonden antibioticabeleidsgroepen gewerkt worden aan:

 • Risico op effectieve penicilline-allergie correct inschatten via een uniforme vragenlijst (hoog risico - matig risico - laag risico), rechtstreeks ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier van de ziekenhuizen. Er zal getracht worden deze tool eveneens in te bouwen in de antibioticagids en deze ter beschikking te stellen van de eerstelijnszorg;
 • Voor elk van de profielen zal er een concrete aanpak aangeboden worden (advies omtrent meest aangewezen antibiotica therapie, advies omtrent evt. huidtesten +/- provocatietest).

Uitwisselen data antibioticagebruik en -resistentie

Nationale (Sciensano) en internationale (EARS-Net) surveillancegegevens over antimicrobiële resistentie zullen vergeleken worden tussen ZOL en Noorderhart. Data over de Global Point Prevalence Study (GLOBAL-PPS) zullen eveneens uitgewisseld worden, wat inzicht geeft in het antibiotica voorschrijfgedrag en antibioticaresistentie.

Monitoring reserve antibiotica

De lijst van reserve antibiotica alsook de te nemen acties zullen tussen de netwerkziekenhuizen gelijkgesteld worden.

In de kijker