Over HOST Noordoost-Limburg

Hospital Outbreak Support Team

Over HOST Noordoost-Limburg

Situering en doel

Binnen het klinisch locoregionaal netwerk Noordoost-Limburg werd een overkoepelend multidisciplinair ziekenhuisteam ingevoerd door Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL Genk en ZOL Maas & Kempen) en Noorderhart met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico's genaamd 'Hospital Outbreak Support Team, (HOST)'. Het HOST-proefproject kadert in een initiatief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Het HOST-team zal bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en -controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial sewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie.

Het proefproject beoogt de ontwikkeling in het kader van IPC en AMS van:

Een samenwerking tussen ziekenhuizen (ZOL Genk, ZOL Maas & Kempen en Noorderhart) met wederzijdse uitwisseling van ervaring en epidemiologische data, waarbij gezamenlijke projecten worden uitgevoerd;

Een transversale en transmurale aanpak uitgebouwd in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden, die het mogelijk maakt de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen van de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Ons HOST-team werkt hiervoor nauw samen met de eerstelijnszones (ELZ) binnen de geografische zone van het locoregionaal klinisch netwerk. Verder zal beroep gedaan worden op de reeds bestaande samenwerkingsakkoorden die in het kader van de COVID-19 pandemie gesloten werden tussen de ziekenhuizen en residentiële collectiviteiten. Er zal tevens samengewerkt worden met Agentschap Zorg & Gezondheid, waarbij hun bevoegdheden t.o.v. residentiële collectiviteiten en eerstelijnszorg gerespecteerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld op verzoek ondersteuning geboden worden van het HOST-team aan het Outbreak Support Team (OST) van Zorg en Gezondheid.

Het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg omvat ZOL met campussen Sint-Jan (Genk), Sint-Barbara (Lanaken), Maas en Kempen (Maaseik) en medisch centrum André Dumont (Genk), en Noorderhart bestaande uit Mariaziekenhuis (Pelt) en Revalidatie & MS (Pelt). Binnen de geografische zone van het locoregionaal klinisch netwerk kunnen verder volgende eerstelijnszones worden onderscheiden: ELZ Noord-Limburg, ELZ Kemp en Duin en ELZ Maasland.

Structuur en organisatie HOST

HOST-stuurgroep

Er werd een overkoepelende stuurgroep opgericht met afvaardiging vanuit de betrokken ziekenhuizen (directieleden, arts-specialisten infectiepreventie, microbiologie en infectiologie, ziekenhuisapothekers, infectiepreventie verpleegkundigen, divisiemanager geriatrie), eerstelijnszones en Agentschap Zorg en Gezondheid (op uitnodiging).

​​​​​​​De HOST-stuurgroep bepaalt mee het beleid rond het HOST-proefproject en geeft feedback aan het HOST-team.

Externe opvolging & evaluatie

De HOST-proefprojecten verlopen in jaarlijkse fases en worden regelmatig geëvalueerd door een begeleidingscomité dat wordt ingevoerd door de FOD VVVL, in samenwerking met de gezondheidsoverheden van de deelstaten. De geraamde duur van de proefprojecten is vier jaar, van 1 januari 2021 tot 31 december 2024. Het einde van de proefprojecten wordt bepaald door het begeleidingscomité op basis van de resultaten, die regelmatig worden uitgelicht tijdens de evaluaties. Op het einde van de proefprojectenperiode zal een globale analyse uitmaken of een versterkingsstrategie voor IPC en AMS zou kunnen worden geïntegreerd in de algemene werking van alle ziekenhuizen en in een structureel financieringsmechanisme voor alle algemene en universitaire ziekenhuizen.

HOST-team

Het HOST-team voert de krijtlijnen die besproken werden op de stuurgroep uit en krijgt hierbij voldoende autonomie. Het brieft de stuurgroep steeds over het verloop van de projecten.
​​​​​​​

  • Verantwoordelijke proefproject (0,5 VTE): dr. apr. biol. Deborah Steensels i.s.m. apr. biol. Baptist Declerck

  • HOST-coördinator (1 VTE): Dries Grymonpré en Thannée Vandermeulen

  • Verpleegkundig expert infectiepreventie en controle (1 VTE): Johan Brants

  • Ziekenhuisapotheker (0,5 VTE): apr. Ine Symens en apr. Sofie Heeckhout

  • Infectiologen: dr. Joris Meeuwissen, dr. Nele Czech

  • Klinisch biologen: apr. biol. Baptist Declerck, dr. apr. biol. Deborah Steensels, dr. Els Oris, dr. Kristof Bafort, apr. biol. Marc Vandevelde, dr. Sarah Resseler

  • Data scientists: Sofie Vandemoortele, Benny Vervoort

Ons Team

Maak kennis met onze ervaren teamleden

Apr. biol. Baptist Declerck

Apr. Ine Symens

Apr. Sofie Heeckhout

Dr. apr. biol. Deborah Steensels

Dries Grymonpré

Johan Brants

Thannée Vandermeulen

Sofie Vandemoortele

Benny Vervoort

Dr. Joris Meeuwissen

Dr. Nele Czech

Dr. Els Oris

Dr. Kristof Bafort

Apr. biol. Marc Vandevelde

Dr. Sarah Resseler

In de kijker